Miejsce parkingowe - GRATIS - regulamin promocji

Miejsce parkingowe - GRATIS - regulamin promocji

Skorzystaj z wyjątkowej promocji. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie na osiedlu Aurora i zyskaj miejsce parkingowe za jedyne 1 zł! Osiedle Aurora to mieszkania i apartamenty z widokiem na park, budowane w standardzie premium. W ofercie dostępne są mieszkania od -2 do -5 pokoi z balkonami oraz tarasami. Szczegóły promocji dostępne są w regulaminie oraz w Biurze Sprzedaży ul. Barcza 50 Olsztyn

 

Regulamin promocji „Miejsce parkingowe za 1 zł” („zwany dalej „Regulaminem”)

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1.Organizatorem konkursu jest Ippon Barcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wareckiej numer 11A, kod pocztowy: 00-034 Warszawa, posiadającej NIP numer 525-263-67-40, Regon numer 363046392, KRS 0000587665 (zwana dalej „Organizatorem”).

2.Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

3.Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 01 do 30 września 2022 r. (zwana dalej „Promocją”).

4.Celem Promocji jest umożliwienie nabycia zewnętrznego miejsca parkingowego za symboliczną kwotę 1 zł. 

 

§2 Zasady promocji

 

1.Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość nabycia jednego zewnętrznego miejsca parkingowego w związku z zawarciem umowy rezerwacyjnej na mieszkanie na osiedlu „Aurora” budynek Luna, Minerwa oraz Saturn przy ul. Barcza 50 w Olsztynie na zasadach i w terminie wskazanym w Regulaminie, tj. od 01 - 30 września 2022r. W Promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, z pełną zdolnością do czynności prawnych (dalej zwane „Uczestnikami”).

2. Zewnętrzne miejsca parkingowe, objęte promocją, dla budynków Minerwa oraz Saturn, to miejsca o numerach: 47 oraz miejsca od numeru 50 do numeru 68. Schemat zewnętrznych miejsc postojowych, biorących udział w promocji, dostępny jest w Biurze Sprzedaży osiedla Aurora ul. Barcza 50 Olsztyn.

3. Zewnętrzna miejsca parkingowe, objęte promocją, dla budynku Luna, to miejsca o numerach: 1,3,4,11,12,16,17.  Schemat zewnętrznych miejsc postojowych, biorących udział w promocji, dostępny jest w Biurze Sprzedaży osiedla Aurora ul. Barcza 50 Olsztyn.

4. Częściowe lub całkowite odstąpienie, przez Uczestnika od umowy rezerwacyjnej jej wypowiedzenie lub rozwiązanie powoduje utratę przywilejów przyznanych Uczestnikowi w Promocji.

5. Promocja nie obejmuje osób, które w czasie trwania Promocji rozwiązały umowę rezerwacyjną z Organizatorem lub dokonują aneksowania podpisanej wcześniej umowy.

6. W ramach udziału w Promocji Uczestnik Promocji może otrzymać jeden rabat przewidziany niniejszym regulaminem na jedno zewnętrzne miejsce parkingowe  w okresie obowiązywania Promocji.

7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

§3 Ochrona danych osobowych

 

1.Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma IPPON BARCZA Sp. z o. o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, NIP: 525–26–36-740..

2. Dane osobowe będą przetwarzanie w celach związanych z Promocją, na podstawie przepisów RODO w celu skorzystania z Promocji oraz realizacji Promocji, w tym przyjmowania zgłoszeń, bieżącego kontaktu, rozpoznawania ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO dla celów rachunkowo-księgowych, w przypadku, gdy realizacja Promocji będzie związana z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa. Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, gdy będzie to niezbędne do realizacji Promocji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Promocji.

3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez czas jej obowiązywania oraz przez czas właściwy dla przedawnienia roszczeń związanych z zawarciem umowy, o której mowa w Regulaminie, a w przypadku realizacji obowiązków księgowo - podatkowych wynikających z przepisów prawa przez czas określony przez te przepisy.

21. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy

RODO.

 

§4 Postanowienia końcowe

 

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 r.

2.Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.aurora.olsztyn.pl

3.Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

5. Promocja nie jest zakładem wzajemnym, grą losową ani inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

6.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej oraz pandemii.

7. Wszelkie zmiany Regulaminu, będą dokonywane w drodze pisemnej i udostępnione w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.aurora.olsztyn.pl.Zmiana Regulaminu obowiązuje z dniem jej publikacji.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji w każdym czasie.

9.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Promocji w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość.

10.Poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Promocji, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem

 

 

WRÓĆ DO LISTY

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Polityka prywatności